Αναζήτηση στο Blogs μας

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Οι υπέρ πατρίδος πεσόντες εκ Κυνιδάρου Νάξου

Το βιβλίο "ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΚ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ" εκδόθηκε από το σύλλογο Κυνηδαριωτών Νάξου το 2008 και έγινε η παρουσίαση του 18/8/2009 στην πλατεία του χωριού.

Πρόλογος του συγγραφέα Μανόλη Κατσούρη
«Μέσα στό λαογραφικό, ιστορικό καί αλλο ύλικό τού χωριού µας πού µάζευα καί συγκεντρώνω ακόµα, είναι κι αυτό µέ τά ονόµατα τών πεσόντων στούς πολέµους Κυνιδαριωτών. Καί πάνω στίς συζητήσεις µας γιά τά διάφορα προβλήµατα τού χωριού, έδώ στήν Άθήνα, στά καφενεία κυρίως, πού οι έργατικοί χωριανοί µας κάνανε κατά διαστήµατα τά στέκια τους: οδού Εµµ. Μπενάκη, Άκαδηµίας, Στοά Φέξη, Ζωοδόχου Πηγής κι αλλού, γιά τίς δουλειές τους, γιά κανένα µεροκάµατο, πρίν φύγουνε απ' τό κέντρο καί «µαζευτούνε» στό Γαλάτσι, όλο καί κάτι σηµειώναµε από τούς µεγαλύτερους: Κώστα Δηµ. Καρποντίνη (Χατζή), Άνδρέα Νικ. Κλουβάτο (Κουλουριτζή), Στέφανο Κων/νου Μονδέλο (Καρτσα­τάκι), Γιώργο Ίωάν. Κουνάδη (Ρωµιό), Μήτσο Μιχ. Τσακωνιάτη (Μιχέλη), κ.λπ. Κι εσυµπλήρωνα τόν κατάλογο από τότε, τών φονευθέντων χωριανών. Άλλά καί στό χωριό τά καλοκαίρια πάλι, όλο καί κάτι έγραφα κι εκεί σχετικά πού ακουγα από τούς µεγάλους πού πήγαινα πάντα κοντά τους, όταν ειβρισκα ευκαιρία, ν' ακούσω καί νά τούς ρωτήσω: Νικόλα Τσαµπουνάρη (Κατσαµπροκάκι), Γιαννουλοκωσταντή, Κόκκινο Κ.λπ. Θυμάμαι τό Ντερλεροσταµάτη πού µας έλεγε συνέχεια, καί µας ζάλιζε, γιά τόν πόλεµο τής Μικρας Άσίας τού 1922. Έπίσης, έλεγε κι έκλαιγε συγχρόνως, γιά τόν αδελφό του τό Ντερλερονικόλα, πού σκοτώθηκε τό 1912».


Χαιρετισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κυνιδαριωτών Νάξου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» χαιρετίζει µέ µεγάλη του χα­ρά τήν εργασία του συγχωριανού µας συγγραφέα Μανόλη Άρτέµη Κατσούρη «Οι υπέρ Πατρίδος πεσόντες εκ Κυνιδά­ρου Νάξου» καί όµόφωνα αποφάσισε τήν έκδοση του βιβλί­ου αυτού. 
Τό βιβλίο του αυτό είναι πολύτιµη παρακαταθήκη γιά έ­να από τά ιστορικότερα κοµµάτια του Κυνιδάρου, εκείνο τό όποίο αφορά τούς αθάνατους φρουρούς µας πού πρέπει νά τιµάµε καί νά µνηµονεύουµε αιωνίως. Άς είναι, λοιπόν, τό βιβλίο αυτό µνηµόσυνο στούς γνωστούς, αλλά καί άγνω­στους ήρωες συγχωριανούς µας. 
Ο Πρόεδρος :Στέλιος Νικ. Λιαδάκης, 
Η Γεν. Γραµµατέας: Μαρία Χρ. Τσελέντη 
Τά Μέλη : Χρήστος Ίωάν. Καρποντίνης, Άντιπρόεδρος Ευαγγελία σύζ. Άντ. Τσελέντη, Β' Γραµµατέας Δηµήτριος Βασ. Καρποντίνης, Ταµίας Φεβρωνία Άθαν. Καρκαλέτσή, Κωνσταντίνα Δηµ. Τσελέντη, Άπόστολος Γεωργ. Κονιτόπουλος, Γεώργιος Άποστ. Κονιτόπουλος.


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου